Chuyên đề cấp huyện tại trường

Trong năm học 2017 - 2018 trường THCS Quang Kim đã tô chức chuyên đề cấp huyện.